Beleidsplan 2022-2026


1 Voorwoord


En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
 – Matteüs 28:20

Wat doen we, hoe willen we dat doen, waarom willen we dat doen? In die volgorde maken wij vaak een besluit. Beter is het om het om te keren: waarom zijn wij er, als protestantse gemeente van Spijk en Losdorp? Hoe willen wij gemeente zijn? En pas als laatste: wat is dáárvoor nodig?

Als gemeente willen wij ernaar streven dat het goede nieuws van God verteld blijft worden, in onze dorpen en onze regio. Uiteindelijk is hoe we dat doen, hoe belangrijk die vraag ook is, daaraan ondergeschikt. Als we met elkaar het waarom in het oog houden, dan kan dat ons helpen om anders naar de toekomst van onze gemeente te kijken. Het kan de dingen in een ander licht zetten. Als ons grootste doel is dat het goede nieuws van God blijft klinken in Spijk en Losdorp, en in Noordoost-Groningen, dan is hóe dat gebeurt de stap die daarop volgt. Het maakt misschien dat we makkelijker keuzes kunnen maken over de toekomst van onze gemeente. Wat doen we wel, en wat doen we niet? En het mag ons bemoedigen: het is niet van ons afhankelijk. Want we mogen weten dat God niet loslaat wat Zijn hand begon.

Als kerk vinden wij onze basis in het evangelie, het goede nieuws, van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, die mens werd. Die onder ons leefde, en ons Gods liefde liet zien. Die zijn leven gaf aan het kruis, om ons vergeving van onze zonden te brengen. En die is opgestaan uit de dood.


 

2 Vier pijlers


Ons gemeente-zijn is gebaseerd op vier pijlers, als een kruk met vier poten. Als één poot korter is, dan zit je scheef, of dan valt de kruk om. De vier pijlers zijn:
 

-Ontmoeting met God

Wij zijn een kerk, en dat betekent dat de ontmoeting met de Levende God centraal staat. Het geloof in Hem is de kern, de basis onder alles wat wij doen. Het is de basis onder het vieren van de kerkdienst en het avondmaal, het samen bidden, het samen lezen uit de Bijbel. Wij geloven in God de Vader. In Jezus Christus, zijn zoon, de gekruisigde en opgestane Heer. En in de Heilige Geest, die in ons leeft, die ons God doet kennen, die ons samen vormt tot het lichaam van Christus.
 

-Ontmoeting met elkaar

Een gemeente ben je niet alleen. Daarvoor hebben wij elkaar nodig. Kerkenraadsleden, mensen met een taak, mensen die helpen om koffie te schenken, jeugdclubs te leiden. Maar ook de mensen die geen taak hebben. En de gasten in ons midden. Samen vormen wij de kerk. Daarom is het ontmoeten van elkaar wezenlijk voor ons als kerkelijke gemeente.
 

-Ontmoeting met de mensen om ons heen

Net zo belangrijk als het is om elkaar te ontmoeten, is het om als kerkelijke gemeente ook de mensen uit onze dorpen te ontmoeten. Wij willen ons leven en ons geloof delen, met elkaar en met de mensen om ons heen. Dat is niet iets om voor onszelf te houden. Hieronder valt het missionaire en diaconale werk, maar het is ook een kern van wie wij willen zijn als gemeente.
 

-Ontmoeting met andere kerken

Een vierde pijler, die maakt dat de kruk nog steviger staat, is de ontmoeting met kerken en christenen om ons heen. Voor God zijn er geen kerkmuren. In een tijd waarin kerkverlating, vergrijzing en secularisatie een grote stempel drukken op de kerk hebben wij elkaar als christenen meer dan ooit nodig, over kerkgrenzen heen.


 

3 Waar willen we heen?


De komende periode willen wij als gemeente nadenken over onze visie en onze missie als gemeente. We hebben een aantal thema’s opgesteld die om onze aandacht vragen, en waar wij concreet mee aan de slag willen gaan (niet noodzakelijk in deze volgorde):

A Kerk in het dorp
B Jeugdwerk en school
C Samenwerking met andere gemeentes
D Vormgeving van de kerkdienst
E Vrijwilligers en organisatie
F Kerk doordeweeks
G Missionair
H Website
I Verbinding
J Specifieke kerkdiensten (bijv. jong- en ouddienst)
K Loslaten

Elk van deze zaken zal in een overkoepelende visie concreet worden uitgewerkt. Keuzes maken betekent ergens vóór kiezen, en soms ook ergens anders duidelijk níet voor kiezen. Een goede visie geeft een duidelijke richting. Het begint met de vraag: waarom? Wat drijft ons? Waar willen we onze energie in steken? En waarin niet? Wat is echt wezenlijk?

Andere zaken die de komende jaren onze aandacht vragen, zijn:

-Het vieren van het avondmaal: openstellen voor niet-doopleden en kinderen onder de 6 jaar?

-Het verkennen van de mogelijkheid om een pioniersplek te vormen samen met buurgemeentes.

-Digitaal collecteren

-De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

4 Wat hebben we al bereikt?


De laatste jaren zijn al een aantal stappen gezet.
 

-Gebouwen

De protestantse gemeente Spijk-Losdorp heeft, op de pastorie aan de Hoofdweg-Zuid en Elim na, alle gebouwen verkocht of overgedragen. De Andreaskerk, waarvan de gemeente hoofdhuurder is en waar de kerkdiensten worden gehouden, wordt gehuurd van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De kerk is gerestaureerd aan de buitenkant en verbouwd aan de binnenkant om te zorgen voor goede WC’s en de mogelijkheid om koffie te zetten.
 

-Vormgeving pastoraat

Wij hebben het twee-adressenplan, waar in het vorige beleidsplan over werd gesproken, afgeschaft. Dit bleek een belasting te zijn voor de ouderlingen, met weinig resultaat. In plaats daarvan hebben wij besloten om het groot huisbezoek te veranderen in wijkavonden, die twee tot drie keer per jaar in een vaste groep gehouden worden. Dit geeft ruimte aan gemeenteleden om elkaar te leren kennen, geloofsgesprekken te hebben, en naar elkaar om te zien.
Ook is besloten om verschillende doelgroepen verschillend te benaderen. De oudere generatie heeft vaak behoefte aan traditioneel huisbezoek. De generatie daaronder zal zelf eerder aangeven als er behoefte is aan (crisis)pastoraat, en heeft meer behoefte aan ontmoeting. De generatie van ouders van jonge kinderen en tieners heeft behoefte aan ontmoeting met elkaar, bijvoorbeeld door gespreksavonden over opvoeding.
 

-Zegenen van relaties

De kerkenraad heeft na beraad in de gemeente besloten om de mogelijkheid te geven aan twee mensen van hetzelfde geslacht om een zegen te vragen over hun huwelijk. Als de predikant bezwaar hiertegen heeft, is hij/zij niet verplicht om dit te verrichten. In dat geval kan een gastpredikant worden benaderd.
 

-Laagdrempelige kerkdiensten

De laatste jaren zijn stappen gezet om de kerkdiensten laagdrempeliger te maken. Bijvoorbeeld door andere vormen van muziek in de kerk, het gebruik van de schermen in de dienst, en door in te zetten op taal en liederen die voor iedereen begrijpelijk zijn. Ook is er in elke dienst een moment van aandacht voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er voor de kinderen een plek is in de kerk.
 

-Uitzending van de kerkdiensten met beeld en geluid

De kerkdiensten worden uitgezonden met beeld en geluid. Zo kunnen ook mensen die fysiek niet naar de kerk kunnen komen en mensen voor wie de kerk een hoge drempel heeft toch de dienst meevieren.
 

5 Beleid

 

-De ontmoeting met God

De ontmoeting met God vindt plaats in de kerkdiensten op zondag. In de eredienst komt de gemeente bijeen rondom het Woord en de sacramenten. Hier vieren en gedenken we, door de liturgie en de verkondiging, het sterven en de Opstanding van Christus. Het vieren, leren en dienen van de gemeente wordt gevoed door de samenkomst in de eredienst. Maar niet alleen op zondag: ook alle andere manieren waarop wij elkaar ontmoeten als gemeente zijn hiermee verbonden.
 

-De ontmoeting met elkaar

Het ontmoeten van elkaar doen we onder meer door:
-De kerkdiensten op zondag.
-Het pastoraat. In het pastoraat geven we handen en voeten aan onze relatie tot elkaar. Het pastoraat, het omzien naar elkaar, vindt plaats met hulp van de ouderlingen, wijkbezoekers, bezoekdames en de predikant, maar ook van gemeenteleden die elkaar opzoeken of tegenkomen. In het pastoraal uur ontmoeten predikant, ouderlingen en wijkbezoekers elkaar om elkaar op de hoogte te houden van waar pastoraat nodig is.
-Ook de wijkavonden, die twee tot drie keer per jaar gehouden worden, zijn een manier om elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien.
-Het jeugdwerk, onder andere de jeugdclubs en de catechisatie, de 18+groep, de kindernevendienst, de Kinderkerk. We willen een gemeente zijn waar expliciet ruimte en plaats is voor kinderen en jongeren, in de eredienst en in het jeugdwerk, zodat zij met Gods liefde in aanraking mogen komen, en zelf ook leerlingen van Jezus mogen worden. Dat we kinderen dopen in ons midden geeft ons de verplichting om een gemeente te zijn, waarin kinderen en jongeren ook werkelijk God kunnen ontmoeten.
-De verschillende commissies en vergaderingen, en de jeugdraad
-De gemeenteavonden, twee keer per jaar
-Het koffiedrinken, elke eerste zondag van de maand na de kerkdienst
-Het middaggebed, eens in de maand
 

-De ontmoeting met mensen om ons heen

Het ontmoeten van mensen om ons heen doen we onder meer door:
-de diakenen, die de gemeente helpen om diaconaal / missionair te zijn, d.m.v. acties, zondagen voor het werelddiaconaat en informatie.
-Het jaarlijks verzamelen van goederen voor de voedselbank
-De viering met advent voor ouderen in de dorpen
-Het jaarlijkse buffet, waar ook mensen van buiten de gemeente van harte welkom zijn
-De vieringen op de hoogtijdagen: Kerst, Pasen
-De Alphacursus, en de aansluitende Bijbelcursus die worden gehouden door de predikant
-Het openen van de kerk met Sint-Maarten
-Het houden van een toespraak op 4 mei door de predikant
-De jeugdclubs, waar veel jongeren komen die randkerkelijk zijn of die geen lid van de kerk zijn
-De kinderkerk, waar ook kinderen komen waarvan de ouders niet bij de kerk betrokken zijn.
-Avonden over (geloofs)opvoeding, gericht op ouders
-Laagdrempelige kerkdiensten, zoals de jong- en ouddiensten
-Te verkennen of wij een pioniersplek kunnen opzetten, met als doel om mensen voor wie de kerk een te hoge drempel heeft een plek te geven waar ze hun geloof en hun leven kunnen delen.
 

-Samenwerking met buurgemeentes

De ontmoeting van kerken om ons heen: ook als het gaat om de kern van gemeente van Christus zijn kunnen wij niet om de kerken in onze regio heen. We hebben elkaar nodig, willen wij kunnen blijven vieren, en willen wij een georganiseerde kerk kunnen blijven. En ook als een kerk in onze regio het moeilijk heeft om te blijven bestaan, hebben wij de verantwoordelijkheid om elkaar de hand te reiken. De komende periode willen wij onderzoeken, samen met onze buurgemeentes, hoe dat concreet vorm kan krijgen door bestuurlijk samen te werken.
 

-Visie

Voor beleid op de punten onder 3 (Waar willen we heen) is de kerkenraad gezamenlijk verantwoordelijk. Het is het doel om het komende jaar en de komende jaren concreet te werken aan een overkoepelende visie, waarin deze thema’s een plek krijgen. De kerkenraad is daar nu al mee bezig.
 

6 Werkplan 2022-2026

 
  1. Alle colleges maken een eigen beleidsplan en werkplan, op basis van het beleidsplan van de gemeente. De kerkenraad evalueert het beleid.
  2. De kerkenraad stelt een overkoepelende visie op die als basis kan dienen voor onze keuzes. De thema’s die genoemd zijn in het beleidsplan krijgen daarin een plek.
  3. Als gemeente blijven we werken aan laagdrempelige en inspirerende kerkdiensten.
  4. Als gemeente zoeken wij naar oude en nieuwe wegen om elkaar als gemeente te ontmoeten, en mensen uit het dorp te ontmoeten.
  5. De kerkenraad zoeken naar samenwerking met onze buurgemeentes, ’t Zandt-Godlinze en Bierum-Holwierde-Krewerd, en in breder verband in het cluster.
  6. Als gemeente willen wij de voorwaarden voor deelname aan het avondmaal tegen het licht houden.
  7. De kerkenraad werkt aan een regeling voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  8. Als gemeente verkennen wij de mogelijkheid om een pioniersplek te starten.
terug