zondag 26 mei 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): dhr. H. Binnekamp, Groningen

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.


Zondag 26 mei is er weer kinderkerk


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             
 

     Organist: dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst
Afkondigingen  
Lied NLB 217  
Stil gebed  
Bemoediging en Groet  
Lied NLB 704  
Gebed  
Lied NLB 8b  
Moment voor de kinderen  
Lezing Exodus 3: 1-15 (lector)  
Lied NLB 527  
Verkondiging  
Orgelspel  
Lied NLB 706  
Gebeden Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader (NBV’21)
Collecte  
Slotlied NLB 705: 1, 2 en 4  
Zegenbede  
Beantwoord met gezongen ‘Amen’


Collecte  
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor PK Missionair Werk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                           
Collecte Missionair werk (zinzoekers)
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen op social media laat zien wat het betekent om te geloven in God.


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. A.C. de Groot, Willem de Merodelaan 31.

Zaterdag 25 mei gedenken dhr. P. Datema en mw. P.A. Datema-Smit, de Kluft 1 dat zij 40 jaar getrouwd zijn. In overleg krijgen zij volgende week de bloemen uit de kerk.


Schuurdienst 2 juni 2024
Ook dit jaar is er als onderdeel van de feestweek in Spijk een schuurdienst.  Zondag 2 juni is iedereen van harte welkom in de schuur bij de De Weert, Tjariet 5. De dienst begint om 10:00 uur. Voorganger is ds. I. Frénay. Medewerking wordt verleend door praiseband The Fellowship of Praise uit Ten Boer. Begeleiding samenzang op piano door John Veldman.
Er is geen oppasdienst en kindernevendienst. Voor kinderen is er gelegenheid om te tekenen/kleuren. Na afloop is er koffie/thee.
I.v.m. de locatie is er deze zondag geen uitzending.

Er is 1 collecte tijdens de schuurdienst en de opbrengst is voor VluchtelingenWerk Nederland.
We zien u / je graag op 2 juni !
Werkgroep Kerkdiensten


Komende diensten
2  juni      schuurdienst    ds. I. Frénay          Tjariet 5      10.00 uur
9 juni       Andreaskerk     mw. J. Elzinga                          11.00 uur


Uitnodiging voor de vrijwilligersavond.
Als het goed is hebben alle vrijwilligers een uitnodiging ontvangen. Als u merkt dat we toch iemand zijn vergeten wilt u dat doorgeven? Alle vrijwilligers zijn op 5 juni vanaf 19.30 uur welkom  in het Spiekhoes!!!!!!!

I.v.m. de catering willen we graag vóór 30mei weten of u/jij komt..
Opgave bij Ina Ernsten: 0640401358    mail: ina.ernsten@hotmail.com   
 

terug